Allmäna villkor för betalning och leverans inrikes

 

LEVERANSBESTÄMMELSER BORSTFÖRSÄLJNING  – SVERIGE (ver. 2012)

 

Priser Angivna priser gäller exklusive frakt och mervärdesskatt.

Prisförändringar Säljaren äger rätt till förändringar, som orsakas av ändrade leverantörspriser, växelkurser, skatter samt tullar och införselavgifter. Prisförändringar av denna art tillämpas utan särskild avisering, såvida ej annat avtalats.

Betalningsvillkor 30 dagar netto, därefter utgår dröjsmålsränta med 9 % över gällande referensränta.

Leveransvillkor CPT, enligt INCOTERMS om ej annat avtalats. Frakt faktureras till självkostnadspris.

Reklamation Skall göras skriftligen inom 14 dagar efter varans mottagande.

Ansvarsbegränsning och Befrielsegrunder Enligt NL01

Äganderättsförbehåll Det levererade godset förblir säljarens egendom, till dess full betalning skett, i den utsträckning sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.

I övrigt tillämpas leveransbestämmelser enligt NL01 med ovan nämnda komplettering.

 

Returer